simple web maker


Политика за защита на лични данни и за „бисквитки“

Обща информация

Защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение за

Лангман ЕООД

ЕИК 205157370

Бул. Ген. Ед. Ив. Тотлебен № 53-55, офис 001

София 1606, район Красно село, България

privacy@langmann.consulting

(по-надолу за краткост „Администратор“, „Лангман“, „ние“, „нас“ или „нашите“).

Тази политика разяснява как и защо Лангман събира, използва, обработва, съхранява и предоставя лична информация и данни като Администратор на лични данни, и какви са вашите права според българското и европейско законодателство за защита на данните.

Навсякъде в настоящата Политика понятията „данни“ и „лични данни“ имат значението, дефинирано от Общия Регламент относно Защитата на Данните („ОРЗД“, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679).

В Лангман защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. 

1. „Бисквитки“ и посетители на сайта langmann.consulting

Нашият уеб сървър, разположен в България, обработва многобройни данни при всяка заявка. Тези данни автоматично се предават от вашия интернет браузър към нашия уеб сървър. Те включват IP адрес, дата и час на заявката, часова зона, конкретната страница или файл, които сте разгледали, статусът на http кода и данните, които са били обработени, използваният браузър, операционната система и използвания език. Уеб сървърът използва тези данни, за да може съдържанието на сайта ни да бъде достъпно на всякакво устройство по възможно най-добрия начин.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове – пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Firefox, Chrome и т.н., а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.

Лангман не събира, не обработва и не споделя лични данни чрез функционалните „бисквитки“, използвани от сайта й.

Сайтът на Лангман събира информация за следните цели: отстраняване на проблеми, администриране на уеб страниците, анализиране на тенденциите, спазване на приложимото право и осъществяване на сътрудничество на дейността на правоохранителните органи. Ние също така може да споделяме тази информация с нашите оторизирани трети страни - доставчици на услуги, като напр. доставчици на хостинг или уеб дизайн услуги.

Дадена „бисквитка“ остава във Вашето устройство за използване при следваща сесия, като тя може да бъде междувременно изтрита.

Вие можете да промените настройките за „бисквитки“ или да ги забраните. Обикновено може да направите това през менюто „опции“ или „предпочитания“ на Вашия браузър.

Настройки за бисквитки в Internet Explorer
Настройки за бисквитки в Edge
Настройки за бисквитки във Firefox (на английски)
Настройки за бисквитки в Chrome
Настройки за бисквитки в Safari and iOS (на английски)

Ако имате притеснения за „бисквитки“ на трети страни, можете да намерите полезна информация и как да ги забраните оттук: Your Online Choices site.

2. Потенциални кандидати 
        2.1. Лангман събира и обработва от потенциалните кандидати за работа имена, длъжност, работодател/месторабота и данни за бизнес контакти (данни от визитни картички).
        2.2. Ние също така събираме данни от публично достъпни източници, като социални мрежи с бизнес-насоченост – напр. LinkedIn, Xing, онлайн или печатни бизнес издания и медии.
        2.3. Събраните по описаните в т. 2.1. и 2.2. по-горе данни на потенциалните кандидати се обработват с цел да предоставим посреднически услуги по подбор на потенциални работодатели.
        2.4. Основанието за обработването на данните, посочени в т. 2.1. и 2.2. е нашият легитимен интерес да предоставяме такива услуги – чл. 6 (1) т. (е) ОРЗД.
        2.5. Данните на потенциалните кандидати, обработвани по този начин, се съхраняват от Лангман в продължение на 3 (три) години, след което биват унищожени. Потенциалните кандидати могат по всяко време да възразят срещу обработването на личните им данни и те могат да бъдат изтрити и преди изтичане на този период, по заявка на потенциалния кандидат.

3. Кандидати
        3.1. Ако оправомощите Лангман да представя кандидатурата Ви пред потенциални работодатели, то ние бихме могли да обработваме следните Ваши данни:
    • три имена;
    • лични и служебни данни за контакт – телефон, имейл;
    • местоживеене;
    • автобиография (CV) и данните в нея;
    • предишни и сегашни работодатели и/или възложители, заемани длъжности, задължения, отговорности, периоди на заетост;
    • сертификати, дипломи и преминати обучения;
    • нива на възнаграждения;
    • проведени интервюта и оценки на представяне;
    • препоръки;
    • и всякаква друга информация, която решите допълнително да споделите с нас.
        3.2. Вашите данни могат да бъдат предоставени или събрани от Вас, от публично достъпни източници като уебсайтове (напр. фирмени или лични уебсайтове, LinkedIn) или трети лица, които Вие сте посочили като хора, които могат да дадат препоръки за Вас.
        3.3. Вашите данни по т. 3.1. и 3.2. по-горе се обработват с цел оценка и представяне на кандидатурата Ви за работа пред потенциални работодатели и предоставяне на кариерна информация.
        3.4. Основанието за обработването на данните, посочени в т. 3.1. и 3.2. е Вашето съгласие – чл. 6 (1) т. (а) ОРЗД.
        3.5. Данните на кандидатите, обработвани по този начин, се съхраняват от Лангман в продължение на 3 (три) години, считано от приключването на последния конкурс с Ваше участие при наш клиент-потенциален работодател, или от датата на последния ни контакт с Вас – което от двете събития настъпи първо. След изтичане на този период данните Ви ще бъдат унищожени. Те могат да бъдат изтрити и преди изтичане на този период, ако оттеглите съгласието си за обработването им.
        3.6. В някои случаи ние предоставяме, с Ваше съгласие, данните Ви на доставчици на услуги – Обработващи лични данни, специализирани в изготвянето на личностни профили, 360-градусова обратна връзка, провеждане на центрове за оценка, обучения, и др.
            3.6.1. Данните, които предоставяме по т. 3.6. са:
    • Имена,
    • Длъжност (за която кандидатствате),
    • Лични или служебни данни за контакт – телефон, имейл,
    • Образователна степен,
    • Националност, възраст и пол.
        3.7. Вие можете да откажете да дадете съгласие за предоставяне на личните си данни с цел оценка и представяне на кандидатурата Ви за работа пред потенциални работодатели. Без Вашето съгласие обаче ние не можем да Ви предоставим услугите си за посредничество при намиране на работа и представянето на кандидатурата Ви пред потенциални работодатели.
        3.8. Като Администратор имаме законово задължение сключваме с всички кандидати Договор за посредническа дейност по наемане на работа, текстът и реквизитите на който са одобрени от Агенция по Заетостта („АЗ“), и Договорът е регистриран в АЗ.
            3.8.1. За да може да бъде сключен Договорът за посредническа дейност по наемане на работа, ние събираме от кандидатите следните лични данни:
    • трите имена,
    • дата на раждане
    • образование.
            3.8.2. Горните данни се съхраняват и обработват от Лангман в продължение на 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора, след което биват унищожени.
        3.9. Данните на кандидатите могат да бъдат предоставяни на АЗ, НАП, Инспекция по Труда, КЗЛД, съдилища и други държавни органи по повод проверки, спорове и защита на наши права и законни интереси.
 
4. Доставчици, бизнес-партньори, клиенти, и техните служители
        4.1. Ние обработваме данните на тези категории субекти на данни с цел подготовка и изпълнение на преддоговорни и договорни задължения, и за изпълнение на наши законови задължения като Администратор.
        4.2. Основанията за обработване на тези данни могат да бъдат:
    • При договори с физически лица – чл. 6(1)(б) ОРЗД (изпълнение на договор),
    • При договори с юридически лица - чл. 6(1)(е) ОРЗД (легитимен интерес – комуникация с лицата за контакт с оглед сключване или изпълнение на договори),
    • При договори с физически и юридически лица – чл. 6(1)(в) ОРЗД (спазване на наши законови задължения – съгласно данъчното, осигурителното и/или счетоводното законодателство),
    • При проверка, предявяване или оспорване на жалби или искове – чл. 6(1)(е) ОРЗД (легитимен интерес – защита по правни спорове).
        4.3. Получатели на данни могат да бъдат:
    • Банки – за обработване на плащания,
    • Държавни и публични органи и ведомства, в кръга на техните пълномощия или за защита на нашите законни интереси,
    • Нотариуси, консултанти, счетоводни или правни кантори, за защита на нашите законни интереси,
    • Наши доставчици на услуги (обработващи лични данни) – напр. за поддръжка на ИТ системи и софтуер, наемодатели, и др.
        4.4. Всички данни, свързани с договорни, счетоводни или данъчни отношения, се съхраняват от Лангман в продължение на 10 (десет) години, след което биват унищожавани.
        4.5. Обработването на лични данни на доставчици, бизнес-партньори, клиенти, и техните служители, е необходимо с цел изпълнение на договорни или преддоговорни задължения. Ако тези данни не ни бъдат предоставени, договорите не могат да бъдат сключени или изпълнявани.

5. Вашите права

ОРЗД се прилага за защита на лични данни на всички граждани на Европейския Съюз, и Вашите права са следните:
        5.1. Можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на данни по всяко време, в случай, че основанието за обработване е „съгласие“. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
        5.2. Можете по всяко време да възразите срещу по-нататъшно обработване на данните Ви, ако те се обработват на основание и за целите на нашия легитимен интерес.
        5.3. Можете по всяко време да поискате от нас информация дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, да поискате достъп до тях, както и информация за целите на обработването, какви категории данни се обработват, за какъв срок се обработват и пред кои получатели могат да бъдат разкривани.
        5.4. Ако обработването е на основание Ваше съгласие, имате право на преносимост на данните, т.е. да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор.
        5.5. Можете по всяко време да поискате от нас достъп до Вашите лични данни или коригиране на Ваши неточни лични данни.
        5.6. Можете по всяко време да поискате изтриване на личните си данни (правото да „бъдете забравени“), при условие, че Лангман няма право или законово задължение като Администратор, на по-нататъшно обработване на данните Ви.
        5.7. Можете по всяко време да поискате от нас ограничаване на обработването на данните Ви на основание чл. 18 (1) ОРЗД.
        5.8. Можете по всяко време да се обърнете със жалби и запитвания към Комисията за Защита на Личните Данни („КЗЛД“), www.cpdp.bg, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, София 1592, kzld@cpdp.bg
По въпроси във връзка с прилагането на тази политика, или за да подадете искания за упражняване на Вашите права, моля свържете се с privacy@langmann.consulting.

Последна версия: 1.2 от 24.08.2018 г.